Política de Privacidade

 

Agalterra S. Coop. Galega pon á súa disposición a través da páxina web www.agalterra.es a presente política de privacidade coa finalidade de informarlle, de forma detallada, sobre como tratamos os seus datos persoais e protexemos a súa privacidade e a información que nos proporciona. En caso de introducir modificacións nun futuro sobre a mesma comunicarémosllo a través da páxina web ou a través doutros medios de modo que poida coñecer as novas condicións de privacidade introducidas.

En cumprimento do Regulamento (UE) 2016/679, Xeneral de Protección de Datos e da Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais informámoslle do seguinte:

 

Responsable do Tratamento

Titular: Agalterra S. Coop. Galega

CIF: F09775727

Domicilio social: Rúa Alejandro Outeiriño Rodríguez, número 15, 1º planta, porta 2, C. P. 32003. Ourense, Galicia.

Correo electrónico: administracion@agalterra.es

Páxina web: www.agalterra.es

 

Con que finalidade tratamos os seus datos persoais?

En Agalterra S. Coop. Galega solicitamos e tratamos a súa información persoal con carácter xeral para xestionar a relación que mantemos con Vde. sendo as principais finalidades que temos identificadas as seguintes:

  • Xestión e contratación dos produtos e servizos ofrecidos pola nosa empresa
  • Canalizar as solicitudes de información, suxerencias e reclamacións que nos poida facer chegar
  • Manterlle informado sobre eventos, ofertas, produtos e servizos que poidan resultar do seu interese a través de distintas canles de comunicación a condición de que Vde. prestase o seu consentimento.
  • Xestión da relación laboral, no caso dos nosos empregados.
  • Xestión da relación comercial mantida cos nosos provedores
  • Xestión da selección de persoal

 

Como solicitamos a súa información?

Solicitamos a súa información persoal a través de diferentes medios, pero sempre será informado no momento da recollida mediante cláusulas informativas sobre o responsable do tratamento, a finalidade e a base legal do mesmo, os destinatarios dos datos e o período de conservación da súa información, así como a forma en que pode exercer os dereitos que lle asisten en materia de protección de datos.

En xeral, a información persoal que tratamos limítase a datos identificativos (nome e apelidos, data de nacemento, domicilio, DNI, teléfono e correo electrónico), servizos contratados e datos de pago e facturación.

Nos casos de xestión e selección de persoal recollemos os datos académicos e profesionais para poder atender ás obrigacións derivadas do mantemento da relación laboral ou no seu caso, entrar a formar parte do noso persoal.

Agalterra S. Coop. Galega utiliza redes sociais e esta é outra forma de chegar a vostede. A información recollida a través das mensaxes e comunicacións que publica pode conter información persoal que se atopa dispoñible en liña e accesible ao público. Estas redes sociais contan coas súas propias políticas de privacidade onde se explica como utilizan e comparten a súa información, polo que Agalterra S. Coop. Galega recoméndalle que as consulte antes de facer uso destas para confirmar que está de acordo coa forma en que a súa información é recollida, tratada e compartida.

A través da nosa páxina web solicitamos información persoal relacionada coa súa navegación a través do uso de cookies. Para coñecer de maneira clara e precisa as cookies que utilizamos, cales son as súas finalidades e como pode configuralas ou deshabilitarlas, consulte nosa Política de Cookies.

 

Responsabilidade do usuario

Ao facilitarnos os seus datos a través de canles electrónicas, o usuario garante que é maior de 14 anos e que os datos facilitados a Agalterra S. Coop. Galega son verdadeiros, exactos, completos e actualizados. Para estes efectos, o usuario confirma que responde da veracidade dos datos comunicados e que manterá convenientemente actualizada dita información de modo que responda á súa situación real, facéndose responsable dos datos falsos e inexactos que puidese proporcionar, así como dos danos e prexuízos, directos ou indirectos, que puidesen derivarse.

 

Canto conservamos a súa información?

En Agalterra S. Coop. Galega só conservamos a súa información polo período de tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que foi recollida, dar cumprimento ás obrigacións legais que nos veñen impostas e atender as posibles responsabilidades que puidesen derivar do cumprimento da finalidade pola que os datos foron solicitados.

No caso de que queira entrar a formar parte do noso persoal e opte a un dos nosos postos de traballo, os datos proporcionados pasarán a formar parte da nosa bolsa de emprego e conservaranse mentres dure o proceso selectivo e por un máximo de 3 anos ou ata que Vde. exerza o seu dereito de supresión.

Se nalgún momento recollemos os seus datos para dirixirnos a vostede como potencial usuario dos nosos servizos ou dar resposta a unha solicitude de información realizada pola súa banda, devanditos datos serán conservados por un máximo de 3 anos desde a súa recollida, pasando a eliminarse transcorrido devandito prazo se non se formalizou unha relación contractual ou no momento en que así nolo solicite.

En todo caso, e por regra xeral, manteremos a súa información persoal mentres exista unha relación contractual que nos vincule ou vostede non exerza o seu dereito de supresión e/ou limitación do tratamento, nese caso, a información será bloqueada sen darlle uso máis aló da súa conservación, mentres poida ser necesaria para o exercicio ou defensa de reclamacións ou puidese derivarse algún tipo de responsabilidade que tivese que ser atendida.

 

A quen comunicamos os seus datos?

En xeral, en Agalterra S. Coop. Galega non compartimos a súa información persoal, salvo aquelas cesións que debemos realizar en base a obrigacións legais impostas.

Aínda que non se trata dunha cesión de datos, para prestarlle o servizo solicitado pode ser que terceiras empresas, que actúan como provedores nosos, accedan á súa información para levar a cabo o servizo que lles contratamos. Estes encargados acceden aos seus datos seguindo as nosas instrucións e sen que poidan utilizalos para unha finalidade diferente e mantendo a máis estrita confidencialidade.

Así mesmo, a súa información persoal estará ao dispor das Administracións Públicas, Xuíces e Tribunais, para a atención de posibles responsabilidades nadas do tratamento.

 

Transferencias internacionais de datos

Non existen transferencias internacionais dos seus datos a países fose do Espazo Económico Europeo ( EEE).

Cos nosos provedores acordamos que, para a prestación do servizo contratado, fagan uso de servidores situados no EEE e se, nun futuro, necesitásemos facer uso de servidores localizados fóra do territorio da UE, adoptaranse as medidas adecuadas, que serán incorporadas a esta Política de Privacidade, garantindo que devanditos provedores áchanse baixo o acordo de Privacy Shield ou que existen outras garantías adecuadas.

 

Cales son os seus dereitos con relación ao tratamento dos seus datos e como pode exercelos?

A normativa en materia de protección de datos permite que poida exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión e portabilidad de datos e oposición e limitación ao seu tratamento, así como a non ser obxecto de decisións baseadas unicamente no tratamento automatizado dos seus datos, cando cumpra.

Estes dereitos caracterízanse polo seguinte:

O seu exercicio é gratuíto, salvo que se trate de solicitudes manifestamente infundadas ou excesivas (p. ex., carácter repetitivo), nese caso Agalterra S. Coop. Galega poderá cobrar un canon proporcional aos custos administrativos soportados ou negarse a actuar
Pode exercer os dereitos directamente ou por medio do teu representante legal ou voluntario
Debemos responder á súa solicitude no prazo dun mes, aínda que, se se ten en conta a complexidade e número de solicitudes, pódese prorrogar o prazo noutros dous meses máis.
Temos a obrigación de informarlle sobre os medios para exercitar estes dereitos, os cales deben ser accesibles e sen poder denegarlle o exercicio do dereito polo só motivo de optar por outro medio. Se a solicitude preséntase por medios electrónicos, a información facilitarase por estes medios cando sexa posible, salvo que nos solicite que sexa doutro xeito.
Se Agalterra S. Coop. Galega non dá curso á solicitude, informaralle, como moi tarde nun mes, das razóns da súa non actuación e a posibilidade de reclamar #ante unha Autoridade de Control

A fin de facilitar o seu exercicio, facilitámoslle as ligazóns ao formulario de solicitude de cada un dos dereitos:

 

Formulario exercicio do dereito de acceso

Formulario de exercicio do dereito de rectificación

Formulario de exercicio do dereito de oposición

Formulario de exercicio do dereito de supresión (dereito “ao esquecemento”)

Formulario de exercicio do dereito á limitación do tratamento

Formulario de exercicios do dereito á portabilidad

Formulario de exercicio a non ser obxecto de decisións individuais automatizadas

 

 

Para exercer os seus dereitos Agalterra S. Coop. Galega pon á súa disposición os seguintes medios:

Mediante solicitude escrita e asinada dirixida a Agalterra S. Coop. Galega, Rúa Alejandro Outeiriño Rodríguez, número 15, 1º planta, porta 2, C. P. 32003. Ourense, Galicia. Ref. Exercicio de Dereitos LOPD.
Enviando formulario cuberto e asinado á dirección de correo electrónico administracion@agalterra.es indicando no asunto Exercicio de Dereitos LOPD.

En ambos os casos, deberá acreditar a súa identidade acompañando fotocopia ou no seu caso, copia escaneada, do seu DNI ou documento equivalente para poder verificar que só damos resposta ao interesado ou o seu representante legal, debendo achegar neste caso documento acreditativo da representación.

Así mesmo, e especialmente se considera que non obtivo satisfacción plena no exercicio dos seus dereitos, informámoslle que poderá presentar unha reclamación #ante a autoridade nacional de control dirixíndose para estes efectos á Axencia Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid.

 

Como protexemos a súa información?

En Agalterra S. Coop. Galega comprometémonos a protexer a súa información persoal.

Utilizamos medidas, controis e procedementos de carácter físico, organizativo e tecnolóxico, razoablemente fiables e efectivos, orientados a preservar a integridade e a seguridade dos seus datos e garantir a súa privacidade.

Ademais, todo o persoal con acceso aos datos persoais foi formado e ten coñecemento das súas obrigacións con relación aos tratamentos dos seus datos persoais.

No caso dos contratos que subscribimos cos nosos provedores incluímos cláusulas nas que se lles esixe manter o deber de secreto respecto a os datos de carácter persoal aos que tivesen acceso en virtude do encargo realizado, así como implantar as medidas de seguridade técnicas e organizativas necesarias para garantir a confidencialidade, integridade, dispoñibilidade e resiliencia permanentes dos sistemas e servizos de tratamento dos datos persoais.

Todas estas medidas de seguridade son revisadas de forma periódica para garantir a súa adecuación e efectividade.

Con todo, a seguridade absoluta non se pode garantir e non existe ningún sistema de seguridade que sexa impenetrable polo que, no caso de calquera información obxecto de tratamento e baixo o noso control vísese comprometida como consecuencia dunha brecha de seguridade, tomaremos as medidas adecuadas para investigar o incidente, notificalo á Autoridade de Control e, no seu caso, a aqueles usuarios que se puideron ver afectados para que tomen as medidas adecuadas.